Algemene voorwaarden

Hieronder vind je onze algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Dit document bevat de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op alle overeenkomsten tussen Titanium24 B.V. (hierna te noemen “wij”, “ons” of “het bedrijf”) en de klant (hierna te noemen “u”, “uw” of “de klant”). Door gebruik te maken van onze diensten, erkent u dat u deze algemene voorwaarden heeft gelezen en begrepen, en gaat u akkoord met de hierin opgenomen bepalingen.

 

 1. Definities

 

In deze algemene voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis:

 • “Diensten” verwijst naar de diensten die door het bedrijf worden aangeboden op het gebied van cybersecurity en aanverwante diensten.
 • “Overeenkomst” verwijst naar de overeenkomst tussen het bedrijf en de klant voor de levering van de diensten.
 • “Partij” verwijst naar het bedrijf of de klant afzonderlijk, en “partijen” verwijst naar beide.
 • “Intellectuele eigendomsrechten” verwijst naar alle rechten op intellectuele eigendom, waaronder auteursrechten, octrooien, handelsmerken, handelsgeheimen, ontwerprechten en andere rechten op intellectuele eigendom.
 • “Persoonlijke gegevens” verwijst naar alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

 

 1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen het bedrijf en de klant, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op eventuele afwijkende voorwaarden van de klant.

 

 1. Diensten

Het bedrijf zal de diensten leveren zoals overeengekomen met de klant. Het bedrijf zal zich inspannen om de diensten te leveren conform de hoogste normen van kwaliteit en vakmanschap.

 

 1. Vertrouwelijkheid

Het bedrijf en de klant zullen alle vertrouwelijke informatie die zij van elkaar verkrijgen geheimhouden en niet bekendmaken aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of op grond van een wettelijke verplichting. Het bedrijf zal alle redelijke maatregelen treffen om de vertrouwelijkheid van de informatie van de klant te waarborgen.

 

 1. Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten die voortvloeien uit of verband houden met de diensten die door het bedrijf worden geleverd, blijven eigendom van het bedrijf. De klant verkrijgt uitsluitend het recht om de diensten te gebruiken in het kader van de overeenkomst.

 

 1. Persoonlijke gegevens

Het bedrijf zal de persoonlijke gegevens van de klant alleen verwerken voor zover dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst en in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming. Het bedrijf zal alle redelijke maatregelen treffen om de persoonlijke gegevens van de klant te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies of diefstal.

 

 1. Aansprakelijkheid

Het bedrijf is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte (gevolg)schade, waaronder begrepen winstderving, verlies van goodwill, of andere immateriële schade die voortvloeit uit of verband houdt met de diensten die door het bedrijf worden geleverd, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van het bedrijf.

Het bedrijf is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de diensten door de eindklant of derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot hacks, ransomware of andere cyberaanvallen. De klant vrijwaart het bedrijf voor alle aanspraken van derden die hiermee verband houden.

 

 1. Overmacht

Het bedrijf is niet aansprakelijk voor enige vertraging of verhindering in de uitvoering van de overeenkomst, indien dit te wijten is aan omstandigheden die buiten de controle van het bedrijf liggen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot overmacht, stakingen, oorlog, terrorisme, natuurrampen, ziekte en overheidsmaatregelen.

 

 1. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten tussen het bedrijf en de klant is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen het bedrijf en de klant zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

 1. Wijziging van de algemene voorwaarden

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden zullen van kracht worden vanaf het moment dat deze op de website van het bedrijf zijn gepubliceerd.

 

Titanium24 B.V.

Swammerdamweg 7, 3401MP IJsselstein

89748506